+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Praktijkinformatie

Reglementen

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn vastgelegd in onze privacy verklaring, welke u hieronder kunt downloaden.

 

Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement, bestaande uit 2 delen, is hier te downloaden.

Wanneer u uw kind aanmeldt via de website, kruist u per vraag aan dat u wel/niet akkoord gaat met dit reglement.

Het bestaat uit 2 delen:
Deel 1:
Hierin staat beschreven, hoe kinderfysiotherapie wordt vergoed, wanneer er een verwijsbrief nodig is en welke regels er gelden.
Er zijn 4 vragen verband houdend met privacy, waar we graag schriftelijk uw antwoord op hebben. Daarom vragen wij u dit formulier te ondertekenen en deze vormt onderdeel van het dossier.

Deel 2:
Wanneer uw kind op school of kinderdagverblijf wordt behandeld zonder dat u daar iedere keer bij aanwezig bent, is hiervoor toestemming van u nodig. Hiervoor zijn er 2 vragen die aangevinkt moeten worden op het inschrijfformulier.

 

Klachtenregeling

U mag er van uitgaan, dat wij als kinderfysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de kinderfysiotherapie.

Om te beginnen, is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend kinderfysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere kinderfysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar.

Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u op het internet bij http://www.fysiotherapie.nl/ onder “Klacht over uw fysiotherapeut?”.

 

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten, die zorg krijgen.
Algemene informatie hierover staat op Rijksoverheid.nl.

Rechten en plichten patiënten:

 • recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezond van uw kind of u;
 • recht om geen informatie te willen;
 • toestemmingsvereiste voor een medische behandeling;
 • recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;
 • recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;
 • recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen;
 • recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen;
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim);
 • recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts dan uw behandelend arts.

Plichten die u als patiënt heeft:

 • U informeert uw arts zo goed mogelijk en verleent uw medewerking, die nodig is voor een goede zorgverlening;
 • U moet uw hulpverlener of zorginstelling betalen.