+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Therapieën

Fysio-Logo groep

Voor wie?

Een Fysio-Logo groep bestaat uit maximaal 8 kinderen met sensomotorische problemen én problemen in de spraak-taalontwikkeling.

Wat?

Er wordt gewerkt vanuit  thema’s, waarbij de verschillende zintuigen één voor één aan bod komen. Binnen de behandeling wordt gewerkt met verschillende materialen en activiteiten. Na elke les worden tips en adviezen voor thuis meegegeven.

Hoe?

Na aanmelding vindt er bij zowel de kinderfysiotherapeut als de logopedist een intake plaats. Samen met ouders worden de behandeldoelen voor het traject opgesteld. Hiervoor is een logopedische en motorische screening nodig. Het traject bestaat uit 10 behandelingen, 1 telefonische tussenevaluatie en een eindevaluatie met ouders.

Waarom?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen met zowel een spraaktaal- als een sensomotorische ontwikkelingsstoornis, meer baat hebben bij een behandeling waarbij beweeg- en taalprikkels (ervaren én zeggen) geïntegreerd aangeboden worden dan bij een monodisciplinaire behandeling.

Om deze beweeg- én taalprikkels samen te brengen in één behandeling is er gecombineerde Fysio-Logo groepsbehandeling. Binnen de groepsbehandeling worden taal- en motorische activiteiten spelenderwijs aangeboden. Het plezier beleven aan samenspel speelt hierbij een grote rol.    

 

Logopedische doelen

 • Verbeteren van de communicatieve voorwaarden: Oogcontact, luistergerichtheid, beurtwisseling.
 • Verbeteren van de mondmotorische vaardigheden: Blazen, zuigen, kauwen, praten.
 • De taal en de innerlijke spraak versterken.
 • Stimuleren van een adequate interactie binnen de groep.

   Kinderfysiotherapeutische doelen

  • Verbeteren van de prikkelverwerking en zelfregulatie.
  • Verbeteren lichaamsbewustzijn en bewegingsgevoel.
  • Doelmatig handelen door het verbeteren van de bewegingsplanning.
  • Verbeteren motorische vaardigheden: handvaardigheden, balvaardigheden en evenwicht.

    Klik hier voor de folder van de Fysio-Logo groep.